Star Wars: Jedi Power Battles GBA Cheats

Star Wars: Jedi Power Battles

Game Boy Advance

Enter the following as level passwords:


Obi-Wan Kenobi
2 - WFJ3BPG
3 - XFJ3BYG
4 - YFJ3B6G
5 - ZFJ3BFH
6 - 04J3BPH
7 - 1FG3B3H
8 - 2FJ3B6H
9 - 3FJ3BFJ 
10 - 4FJ3BPJ


Qui-Gon Jinn
2 - VHS3BFG
3 - VMN3BFG 
4 - VRL3BFG 
5 - VWL3BFG 
6 - V0L3BYG 
7 - V4N3BFH 
8 - V8N3BPH
9 - VCP3BYH 
10 - VHR3BFJ 


Mace Windu
2 - VC1LCGF 
3 - VCJCC6F 
4 - VC1CCFG 
5 - VCJDCPG 
6 - VC1DCYG 
7 - VCJPCFH 
8 - VC1FCFH 
9 - VCJGCPH 
10 - VC1GCYH 


Darth Maul
2 - VCJ0D2J 
3 - VCJ0G*J 
4 - VCJ0JKK
5 - VCJ0LTK 
6 - VCJ0N2K 
7 - VCJ0Q1K 
8 - VCJ0SFK 
9 - VCJ0VPK 
10 - VCJ0XYK 

Note: You can only get Darth Maul if you finish the game with all characters.

Final battle:

Enter the password NBJ3L6H.

Thanks to Revolution readers Cheeseman and Darth Mauler!