Speedball 2001 PS Cheats

Speedball 2001

Playstation

GameShark Codes

Infinite Money 
8004DA84 03E7 

End Quarter Quickly 
D00673CC 11C5
800673CC 004F 

Press L1 + L2 to Add Time to Quarter 
D0071DA6 FAFF  
800673CC 1364  

Have 999 Score 
8006912A 03E7  
80067F1A 03E7  
8006837E 03E7  
80067AB6 03E7 

Max Stats Mark Knight 
8004D8A4 FFFF  
8004D8A6 FFFF  
8004D8A8 FFFF  
8004D8AA FFFF 

Max Stats Lance Parker 
8004D8CC FFFF  
8004D8CE FFFF  
8004D8D0 FFFF  
8004D8D2 FFFF 

Max Stats Hawk Johnson 
8004D8F4 FFFF  
8004D8F6 FFFF  
8004D8F8 FFFF  
8004D8FA FFFF 

Max Stats Matt Walker 
8004D91C FFFF  
8004D91E FFFF  
8004D920 FFFF  
8004D922 FFFF 

Max Stats Tyler Jones 
8004D944 FFFF  
8004D946 FFFF  
8004D948 FFFF  
8004D94A FFFF 

Max Stats Dean Nesbit 
8004D96C FFFF  
8004D96E FFFF  
8004D970 FFFF  
8004D972 FFFF 

Max Stats Frank Turner 
8004D994 FFFF  
8004D996 FFFF  
8004D998 FFFF  
8004D99A FFFF 

Max Stats Lee Joseph 
8004D9BC FFFF  
8004D9BE FFFF 
8004D9C0 FFFF  
8004D9C2 FFFF 

Max Stats Tom Black 
8004D9E4 FFFF  
8004D9E6 FFFF  
8004D9E8 FFFF  
8004D9EA FFFF 

Max Stats Leo Morris 
8004DA0C FFFF  
8004DA0E FFFF  
8004DA10 FFFF  
8004DA12 FFFF 

Max Stats Sherman McKenzie 
8004DA34 FFFF  
8004DA36 FFFF  
8004DA38 FFFF  
8004DA3A FFFF 

Max Stats Brandon Gates 
8004DA5C FFFF  
8004DA5E FFFF  
8004DA60 FFFF  
8004DA62 FFFF 

Thanks to Revolution reader Oz!