Toy Story 2 GameBoy Cheats

Toy Story 2

Gameboy

Level Skip:

LEVEL PASSWORD 2 PBPP 3 BJWJ 4 PJBW 5 WBPP 6 JBPJ 7 JJWW 8 PBWJ 9 BPWW

Thanks to Revolution reader Shadab !